VSN_20200326 ஓம் ஶ்ரீ பரமாத்மநே நம:
॥ ஶ்ரீ விஷ்ணுஸஹஸ்ர நாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶுக்லாம்ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் ।
ப்ரஸந்நவநம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்நோபஶாந்தயே ॥ 1 ॥

வ்யாஸம் வஸிஷ் நப்தாரம் ஶக்தே: பௌத்ரம் அகல்மஷம் ।
பராஶராத்மஜம் வந்தே ஶுகதாதம் தபோ நிதிம் ॥ 2 ॥
வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே ।
நமோ வை ப்ரஹ்ம நியே வாஸிஷ்டாய நமோ நம: ॥ 3 ॥
அவிகாராய ஶுத்தாய நித்யாய பரமாத்மநே ।
தைகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே ॥ 4 ॥
யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண ஜந்மஸம்ஸார ந்நாத் ।
விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரவிஷ்ணவே ॥ 5 ॥
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ப்ரவிஷ்ணவே ।
ஶ்ரீவைஶம்பாயந உவாச
ஶ்ருத்வா ர்மாநஶேஷேண பாவநாநி ச ஸர்வஶ: ।
யுதிஷ்டிர: ஶாந்தநவம் புநரேவாப்பாஷத ॥ 6 ॥
யுதிஷ்டிர உவாச
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம் ।
ஸ்துவந்த: கம் கமர்சந்த: ப்ராப்நுயுர்மாநவா: ஶும் ॥ 7 ॥
கோ ர்ம: ஸர்வர்மாணாம் வத: பரமோ மத: ।
கிம் ஜபந்முச்யதே ஜந்துர்ஜந்மஸம்ஸார ந்நாத் ॥ 8 ॥
பீஷ்ம உவாச
த் ப்ரபும் தேதேவ மநந்தம் புருஷோத்தமம் ।
ஸ்துவந் நாமஸஹஸ்ரேண புருஷ: ஸததோத்தித: ॥ 9॥
தமேவ சார்சயந் நித்யம் க்த்யா புருஷமவ்யயம் ।
த்யாயந் ஸ்துவந் நமஸ்யம்ஶ்ச யஜமாநஸ் தமேவ ச ॥ 10 ॥
அநாதிநிநம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஶ்வரம் ।
லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவந் நித்யம் ஸர்வது:காதிகோ வேத் ॥ 11 ॥
ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வர்மஜ்ஞம் லோகாநாம் கீர்திவர்நம் ।
லோகநாம் மஹத் பூதம் ஸர்வபூவோத்வம் ॥ 12 ॥
ஏஷ மே ஸர்வர்மாணாம் ர்மோ(அ)திகதமோ மத: ।
த் க்த்யா புண்ரீகாக்ஷம் ஸ்தவை ரர்சேந் நர: ஸதா ॥ 13 ॥
பரமம் யோ மஹத்தேஜ: பரமம் யோ மஹத்தப: ।
பரமம் யோ மஹத் ப்ரஹ்ம பரமம் ய: பராயணம் ॥ 14 ॥
பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மங்ளாநாம் ச மங்ளம் ।
தைவதம் தேவதாநாம் ச பூதாநாம் யோ(அ)வ்யய: பிதா ॥ 15 ॥
யத: ஸர்வாணி பூதாநி வந்த்யாதி யுகாமே ।
யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரளயம் யாந்தி புநரேவ யுக்ஷயே ॥ 16 ॥
தஸ்ய லோகப்ரதாநஸ்ய ஜந் நாஸ்ய பூபதே ।
விஷ்ணோர் நாமஸஹஸ்ரம் மே ஶ்ணு பாப யாபஹம் ॥ 17 ॥
யாநி நாமாநி கௌணாநி விக்யாதாநி மஹாத்மந: ।
ஷிபி: பரிகீதாநி தாநி வக்ஷ்யாமி பூதயே ॥ 18 ॥
ஷிர் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேவ்யாஸோ மஹாமுநி: ।
ந்தோ(அ)நுஷ்டுப் ததா தேவோ வாந் தேவகீஸுத: ॥ 19 ॥
அம்தாம்ஶூத்வோ பீஜம் ஶக்திர் தேவகி நந்ந: ।
த்ரிஸாமா ஹ்யம் தஸ்ய ஶாந்த்யர்தே விநியுஜ்யதே ॥ 20 ॥
விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரவிஷ்ணும் மஹேஶ்வரம் ।
அநேக ரூப தைத்யாந்தம் நமாமி புருஷோத்தமம் ॥ 21 ॥
॥ பூர்வந்யாஸ: ॥
ஶ்ரீ வேவ்யாஸ உவாச
ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ விஷ்ணோர் திவ்ய ஸஹஸ்ர நாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ॥
ஶ்ரீ வேவ்யாஸோ வாந் ஷி: ।
அநுஷ்டுப் ந்: ।
ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணு: பரமாத்மா ஶ்ரீமந் நாராயணோ தேவதா ।
அம்தாம்ஶூத்வோ பாநுரிதி பீஜம் ।
தேவகீநந்ந: ஸ்ரஷ்டேதி ஶக்தி: ।
த்வ: க்ஷோணோ தேவ இதி பரமோ மந்த்ர: ।
ஶங்ப்ந்நந்கீ சக்ரீதி கீலகம் ।
ஶார்ங்ந்வா தார இத்யஸ்த்ரம் ।
தாங்பாணிரக்ஷோப்ய இதி நேத்ரம் ।
த்ரிஸாமா ஸாம: ஸாமேதி கவசம் ।
ஆநந்ம் பரப்ரஹ்மேதி யோநி: ।
து: ஸுர்ஶந: கால இதி திக்ந்: ॥
ஶ்ரீவிஶ்வரூப இதி த்யாநம் ।
ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணுப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ர நாமஜபே விநியோ: ॥

॥ அ த்யாநம் ।
க்ஷீரோந்வத் ப்ரதேஶே ஶுசி மணி விலஸத் ஸைகதேர் மௌக்திகாநாம்
மாலாக்ப்தாஸநஸ்: ஸ்ஃபடிகமணி நிபைர் மௌக்திகைர் மண்டிதாங்: ।
ஶுப்ரை ரப்ரை ரப்ரை ருபரிவிரசிதைர் முக்த பீயூஷ வர்ஷை:
ஆநந்தீ ந: புநீயா ரி நலிந தா ஶங் பாணிர் முகுந்: ॥ 1 ॥
பூ: பாதௌ யஸ்ய நாபிர் வியஸுரநிலஶ்சந்த்ர ஸூர்யௌ ச நேத்ரே
கர்ணா வாஶா: ஶிரோ த்யௌர் முமபி ஹநோ யஸ்ய வாஸ்தேயமப்தி: ।
அந்தஸ்ம் யஸ்ய விஶ்வம் ஸுர நர கோ போகி ந்ர்வ தைத்யை:
சித்ரம் ரம்ரம்யதே தம் த்ரிபுவந வபுஷம் விஷ்ணுமீஶம் நமாமி ॥ 2 ॥
ஓம் நமோ வதே வாஸுதேவாய
ஓம் ஶாந்தாகாரம் புஶயநம் பத்மநாம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதாரம் நஸத்ஶம் மேவர்ணம் ஶுபாங்ம் ।
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயநம் யோகிஹ்த்த்யாநம்யம்
வந்தே விஷ்ணும் யஹரம் ஸர்வலோகைக நாம் ॥ 3 ॥
மேஶ்யாமம் பீதகௌஶேயவாஸம்
ஶ்ரீவத்ஸாங்கம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாங்ம் ।
புண்யோபேதம் புண்ரீகாயதாக்ஷம்
விஷ்ணும் வந்தே ஸர்வலோகைக நாம் ॥ 4 ॥
நம: ஸமஸ்த பூதாநா மாதி பூதாய பூப்தே ।
அநேக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரவிஷ்ணவே ॥ 5 ॥
ஸஶங் சக்ரம் ஸகிரீட குண்லம்
ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் ।
ஸஹார வக்ஷ:ஸ்ல ஶோபி கௌஸ்தும்
நமாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா சதுர்புஜம் ॥ 6 ॥
சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேம ஸிம்ஹாஸநோபரி
ஆஸீந மம்பு ஶ்யாம மாயதாக்ஷ மலங்க்தம் ।
சந்த்ராநநம் சதுர்பாஹும் ஶ்ரீ வத்ஸாங்கித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்ஷ்ணமாஶ்ரயே ॥ 7 ॥

॥ ஸ்தோத்ரம்॥
॥ ஹரி: ஓம் ॥
விஸ்வஸ்மை நம: ॥
விஶ்வம் விஷ்ணுர்வஷட் காரோ பூவ்யவத்ப்ரபு: ।
பூதக்த்பூப்த்பாவோ பூதாத்மா பூபாவந: ॥ 1 ॥
பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தாநாம் பரமா தி: ।
அவ்யய: புருஷ: ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோ(அ)க்ஷர ஏவ ச ॥ 2 ॥
யோகோ யோவிதாம் நேதா ப்ரதாநபுருஷேஶ்வர: ।
நாரஸிம்ஹவபு: ஶ்ரீமாந் கேஶவ: புருஷோத்தம: ॥ 3 ॥
ஸர்வ: ஶர்வ: ஶிவ: ஸ்தாணுர்பூதாதிர்நிதிரவ்யய: ।
ஸம்வோ பாவநோ ர்தா ப்ரவ: ப்ரபுரீஶ்வர: ॥ 4 ॥
ஸ்வயம்பூ: ஶம்புராதித்ய: புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வந: ।
அநாதிநிநோ தாதா விதாதா தாதுருத்தம: ॥ 5 ॥
அப்ரமேயோ ஹ்ஷீகேஶ: பத்மநாபோ(அ)மரப்ரபு: ।
விஶ்வகர்மா மநுஸ்த்வஷ்டா ஸ்விஷ்: ஸ்விரோ த்ருவ: ॥ 6 ॥
க்ராஹ்ய: ஶாஶ்வத: க்ஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்ந: ।
ப்ரபூதஸ்த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மங்லம் பரம் ॥ 7 ॥
ஈஶாந: ப்ராண: ப்ராணோ ஜ்யேஷ்: ஶ்ரேஷ்: ப்ரஜாபதி: ।
ஹிரண்யர்போ பூர்போ மாவோ மதுஸூந: ॥ 8 ॥
ஈஶ்வரோ விக்ரமீ ந்வீ மேதாவீ விக்ரம: க்ரம: ।
அநுத்தமோ துரார்ஷ: க்தஜ்ஞ: க்திராத்மவாந் ॥ 9 ॥
ஸுரேஶ: ஶரணம் ஶர்ம விஶ்வரேதா: ப்ரஜாவ: ।
அஹ: ஸம்வத்ஸரோ வ்யால: ப்ரத்யய: ஸர்வர்ஶந: ॥ 10 ॥
அஜ: ஸர்வேஶ்வர: ஸித்: ஸித்தி: ஸர்வாதிரச்யுத: ।
வ்ஷாகபிரமேயாத்மா ஸர்வயோவிநி:ஸ்த: ॥ 11 ॥
வஸுர்வஸுமநா: ஸத்ய: ஸமாத்மா(அ)ஸம்மித: ஸம: ।
அமோ: புண்ரீகாக்ஷோ வ்ஷகர்மா வ்ஷாக்தி: ॥ 12 ॥
ருத்ரோ ஹுஶிரா ப்ருர்விஶ்வயோநி: ஶுசிஶ்ரவா: ।
அம்த: ஶாஶ்வத ஸ்தாணுர்வராரோஹோ மஹாதபா: ॥ 13 ॥
ஸர்வ: ஸர்வவித்பாநுர்விஷ்வக்ஸேநோ ஜநார்ந: ।
வேதோ வேவிவ்யங்கோ வேதாங்கோ வேவித் கவி: ॥ 14 ॥
லோகாத்யக்ஷ: ஸுராத்யக்ஷோ ர்மாத்யக்ஷ: க்தாக்த: ।
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்ம்ஷ்ட்ரஶ்சதுர்புஜ: ॥ 15 ॥
ப்ராஜிஷ்ணுர்போஜநம் போக்தா ஸஹிஷ்ணுர்ஜதாதிஜ: ।
அநகோ விஜயோ ஜேதா விஶ்வயோநி: புநர்வஸு: ॥ 16 ॥
உபேந்த்ரோ வாமந: ப்ராம்ஶுரமோ: ஶுசிரூர்ஜித: ।
அதீந்த்ர: ஸங்க்ரஹ: ஸர்கோ த்தாத்மா நியமோ யம: ॥ 17 ॥
வேத்யோ வைத்ய: ஸதாயோகீ வீரஹா மாவோ மது: ।
அதீந்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹால: ॥ 18 ॥
மஹாபுத்திர்மஹாவீர்யோ மஹாஶக்திர்மஹாத்யுதி: ।
அநிர்தேஶ்யவபு: ஶ்ரீமாநமேயாத்மா மஹாத்ரித்க் ॥ 19 ॥
மஹேஷ்வாஸோ மஹீர்தா ஶ்ரீநிவாஸ: ஸதாம் தி: ।
அநிருத்: ஸுராநந்தோ கோவிந்தோ கோவிதாம் பதி: ॥ 20 ॥
மரீசிர்மநோ ஹம்ஸ: ஸுபர்ணோ புகோத்தம: ।
ஹிரண்யநா: ஸுதபா: பத்மநா: ப்ரஜாபதி: ॥ 21 ॥
அம்த்யு: ஸர்வத்க் ஸிம்ஹ: ஸந்தாதா ஸந்திமாந் ஸ்திர: ।
அஜோ துர்மர்ஷண: ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா ॥ 22 ॥
குருர்குருதமோ தாம ஸத்ய: ஸத்யபராக்ரம: ।
நிமிஷோ(அ)நிமிஷ: ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதிருதாதீ: ॥ 23 ॥
க்ரணீர்க்ராமணீ: ஶ்ரீமாந் ந்யாயோ நேதா ஸமீரண: ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 24 ॥
ஆவர்தநோ நிவ்த்தாத்மா ஸம்வ்த: ஸம்ப்ரமர்ந: ।
அஹ: ஸம்வர்தகோ வஹ்நிரநிலோ ரணீர: ॥ 25 ॥
ஸுப்ரஸா: ப்ரஸந்நாத்மா விஶ்வத்க்விஶ்வபுக்விபு: ।
ஸத்கர்தா ஸத்க்த: ஸாதுர்ஜஹ்நுர்நாராயணோ நர: ॥ 26 ॥
அஸங்க்யேயோ(அ)ப்ரமேயாத்மா விஶிஷ்ட: ஶிஷ்டக்ச்சுசி: ।
ஸித்தார்: ஸித்ஸங்கல்ப: ஸித்தி: ஸித்திஸாந: ॥ 27 ॥
வ்ஷாஹீ வ்ஷபோ விஷ்ணுர்வ்ஷபர்வா வ்ஷோர: ।
வர்நோ வர்மாநஶ்ச விவிக்த: ஶ்ருதிஸார: ॥ 28 ॥
ஸுபுஜோ துர்ரோ வாக்மீ மஹேந்த்ரோ வஸுதோ வஸு: ।
நைகரூபோ ப்ஹத்ரூப: ஶிபிவிஷ்ட: ப்ரகாஶந: ॥ 29 ॥
ஓஜஸ்தேஜோத்யுதிர: ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபந: ।
த்: ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ரஶ்சந்த்ராம்ஶுர்பாஸ்கரத்யுதி: ॥ 30 ॥
அம்தாம்ஶூத்வோ பாநு: ஶஶபிந்து: ஸுரேஶ்வர: ।
ஔஷம் ஜத: ஸேது: ஸத்யர்மபராக்ரம: ॥ 31 ॥
பூவ்யவந்நா: பவந: பாவநோ(அ)நல: ।
காமஹா காமக்த்காந்த: காம: காமப்ர: ப்ரபு: ॥ 32 ॥
யுகாதிக்த்யுகாவர்தோ நைகமாயோ மஹாஶந: ।
த்ஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸஹஸ்ரஜிநந்தஜித் ॥ 33 ॥
இஷ்டோ(அ)விஶிஷ்ட: ஶிஷ்டேஷ்ட: ஶிண்டீ நஹுஷோ வ்ஷ: ।
க்ரோஹா க்ரோக்த்கர்தா விஶ்வபாஹுர்மஹீர: ॥ 34 ॥
அச்யுத: ப்ரதித: ப்ராண: ப்ராணதோ வாஸவாநுஜ: ।
அபாம்நிதிதிஷ்டாநமப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்டித: ॥ 35 ॥
ஸ்கந்: ஸ்கந்ரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹந: ।
வாஸுதேவோ ப்ஹத்பாநுராதிதேவ: புரந்ர: ॥ 36 ॥
அஶோகஸ்தாரணஸ்தார: ஶூர: ஶௌரிர்ஜநேஶ்வர: ।
அநுகூல: ஶதாவர்த: பத்மீ பத்மநிபேக்ஷண: ॥ 37 ॥
த்மநாபோ(அ)ரவிந்தாக்ஷ: பத்ர்: ஶரீரப்த் ।
மஹர்த்திர்த்தோ வ்த்தாத்மா மஹாக்ஷோ ருத்வஜ: ॥ 38 ॥
அதுல: ஶரபோ பீம: ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரி: ।
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவாந் ஸமிதிஞ்ஜய: ॥ 39 ॥
விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்தாமோர: ஸஹ: ।
மஹீரோ மஹாபாகோ வேவாநமிதாஶந: ॥ 40 ॥
த்வ: க்ஷோணோ தேவ: ஶ்ரீர்: பரமேஶ்வர: ।
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா ஹநோ குஹ: ॥ 41 ॥
வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தாந: ஸம்ஸ்தாந: ஸ்தாதோ த்ருவ: ।
பரமர்த்தி: பரமஸ்பஷ்டஸ்துஷ்ட: புஷ்ட: ஶுபேக்ஷண: ॥ 42 ॥
ராமோ விராமோ விரதோ மார்கோ நேயோ நயோ(அ)நய: ।
வீர: ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ ர்மோ ர்மவிதுத்தம: ॥ 43 ॥
வைகுண்: புருஷ: ப்ராண: ப்ராண: ப்ரணவ: ப்து: ।
ஹிரண்யர்: ஶத்ருக்நோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜ: ॥ 44 ॥
து: ஸுர்ஶந: கால: பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹ: ।
க்ர: ஸம்வத்ஸரோ க்ஷோ விஶ்ராமோ விஶ்வக்ஷிண: ॥ 45 ॥
விஸ்தார: ஸ்தாவரஸ்தாணு: ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் ।
அர்தோ(அ)நர்தோ மஹாகோஶோ மஹாபோகோ மஹாந: ॥ 46 ॥
அநிர்விண்ண: ஸ்விஷ்டோ(அ)பூர்ர்மயூபோ மஹாம: ।
நக்ஷத்ரநேமிர்நக்ஷத்ரீ க்ஷம: க்ஷாம: ஸமீஹந: ॥ 47 ॥
யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச க்ரது: ஸத்ரம் ஸதாம் தி: ।
ஸர்வர்ஶீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞாநமுத்தமம் ॥ 48 ॥
ஸுவ்ரத: ஸுமு: ஸூக்ஷ்ம: ஸுகோஷ: ஸு: ஸுஹ்த் ।
மநோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீரபாஹுர்விதாரண: ॥ 49 ॥
ஸ்வாபந: ஸ்வவஶோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைககர்மக்த் ।
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்நர்போ நேஶ்வர: ॥ 50 ॥
ர்மகுப்ர்மக்த்ர்மீ ஸஸத்க்ஷரமக்ஷரம் ।
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்ஶுர்விதாதா க்தலக்ஷண: ॥ 51 ॥
ஸ்திநேமி: ஸத்த்வஸ்: ஸிம்ஹோ பூதமஹேஶ்வர: ।
திதேவோ மஹாதேவோ தேவேஶோ தேப்த் குரு: ॥ 52 ॥
உத்தரோ கோபதிர்கோப்தா ஜ்ஞாநம்ய: புராதந: ।
ஶரீரபூப்த்போக்தா கபீந்த்ரோ பூரிக்ஷிண: ॥ 53 ॥
ஸோமபோ(அ)ம்தப: ஸோம: புருஜித்புருஸத்தம: ।
விநயோ ஜய: ஸத்யஸந்தோ தாஶார்ஹ: ஸாத்த்வதாம்பதி: ॥ 54 ॥
ஜீவோ விநயிதா ஸாக்ஷீ முகுந்தோ(அ)மிதவிக்ரம: ।
அம்போநிதிரநந்தாத்மா மஹோதிஶயோ(அ)ந்தக: ॥ 55 ॥
அஜோ மஹார்ஹ: ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ர: ப்ரமோந: ।
ஆநந்தோ நந்நோ நந்: ஸத்யர்மா த்ரிவிக்ரம: ॥ 56 ॥
மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய: க்தஜ்ஞோ மேதிநீபதி: ।
த்ரிபஸ்த்ரிஶாத்யக்ஷோ மஹாஶ்ங்: க்தாந்தக்த் ॥ 57 ॥
மஹாவராஹோ கோவிந்: ஸுஷேண: கநகாங்தீ
குஹ்யோ பீரோ ஹநோ குப்தஶ்சக்ரதார: ॥ 58 ॥
வேதா: ஸ்வாங்கோ(அ)ஜித: க்ஷ்ணோ த்: ஸங்கர்ஷணோ(அ)ச்யுத: ।
வருணோ வாருணோ வ்க்ஷ: புஷ்கராக்ஷோ மஹாமநா: ॥ 59 ॥
வாந் ஹா(அ)(அ)நந்தீ வநமாலீ ஹலாயு: ।
தித்யோ ஜ்யோதிராதித்ய: ஸஹிஷ்ணுர்திஸத்தம: ॥ 60 ॥
ஸுந்வா ண்பரஶுர்தாருணோ த்ரவிணப்ர: ।
திவ:ஸ்ப்க் ஸர்வத்க்வ்யாஸோ வாசஸ்பதிரயோநிஜ: ॥ 61 ॥
த்ரிஸாமா ஸாம: ஸாம நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் ।
ஸம்ந்யாஸக்ச்ம: ஶாந்தோ நிஷ்டா ஶாந்தி: பராயணம் ॥ 62 ॥
ஶுபாங்: ஶாந்தி: ஸ்ரஷ்டா குமு: குவலேஶய: ।
கோஹிதோ கோபதிர்கோப்தா வ்ஷபாக்ஷோ வ்ஷப்ரிய: ॥ 63 ॥
அநிவர்தீ நிவ்த்தாத்மா ஸங்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ச்சிவ: ।
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷா: ஶ்ரீவாஸ: ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீமதாம்வர: ॥ 64 ॥
ஶ்ரீ: ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீநிவாஸ: ஶ்ரீநிதி: ஶ்ரீவிபாவந: ।
ஶ்ரீர: ஶ்ரீகர: ஶ்ரேய: ஶ்ரீமாந்ல்லோகத்ரயாஶ்ரய: ॥ 65 ॥
ஸ்வக்ஷ: ஸ்வங்: ஶதாநந்தோ நந்திர்ஜ்யோதிர்ணேஶ்வர: ।
விஜிதாத்மா(அ)விதேயாத்மா ஸத்கீர்திஶ்சிந்நஸம்ஶய: ॥ 66 ॥
தீர்ண: ஸர்வதஶ்சக்ஷுரநீஶ: ஶாஶ்வதஸ்திர: ।
பூஶயோ பூஷணோ பூதிர்விஶோக: ஶோகநாஶந: ॥ 67 ॥
அர்சிஷ்மாநர்சித: கும்போ விஶுத்தாத்மா விஶோந: ।
அநிருத்தோ(அ)ப்ரதிர: ப்ரத்யும்நோ(அ)மிதவிக்ரம: ॥ 68 ॥
காலநேமிநிஹா வீர: ஶௌரி: ஶூரஜநேஶ்வர: ।
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶ: கேஶவ: கேஶிஹா ஹரி: ॥ 69 ॥
காமதேவ: காமபால: காமீ காந்த: க்தாம: ।
அநிர்தேஶ்யவபுர்விஷ்ணுர்வீரோ(அ)நந்தோ நஞ்ஜய: ॥ 70 ॥
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்த் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்ந: ।
ப்ரஹ்மவித் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரிய: ॥ 71 ॥
மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோர: ।
மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி: ॥ 72 ॥
ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதி: ஸ்தோதா ரணப்ரிய: ।
பூர்ண: பூரயிதா புண்ய: புண்யகீர்திரநாமய: ॥ 73 ॥
மநோஜவஸ்தீர்கரோ வஸுரேதா வஸுப்ர: ।
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்வஸுமநா ஹவி: ॥ 74 ॥
த்தி: ஸத்க்தி: ஸத்தா ஸத்பூதி: ஸத்பராயண: ।
ஶூரஸேநோ யதுஶ்ரேஷ்: ஸந்நிவாஸ: ஸுயாமுந: ॥ 75 ॥
பூதாவாஸோ வாஸுதேவ: ஸர்வாஸுநிலயோ(அ)நல: ।
ர்பஹா ர்பதோ த்ப்தோ துர்ரோ(அ)தாபராஜித: ॥ 76 ॥
விஶ்வமூர்திர்மஹாமூர்திர்தீப்தமூர்திரமூர்திமாந் ।
அநேகமூர்திரவ்யக்த: ஶதமூர்தி: ஶதாநந: ॥ 77 ॥
ஏகோ நைக: ஸவ: க: கிம் யத் தத்பமநுத்தமம் ।
லோகந்துர்லோகநாதோ மாவோ க்தவத்ஸல: ॥ 78 ॥
ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ வராங்ஶ்சந்நாங்தீ
வீரஹா விஷம: ஶூந்யோ க்தாஶீரசலஶ்சல: ॥ 79 ॥
அமாநீ மாநதோ மாந்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்க் ।
ஸுமேதா மேஜோ ந்ய: ஸத்யமேதா ரார: ॥ 80 ॥
தேஜோவ்ஷோ த்யுதிர: ஸர்வஶஸ்த்ரப்தாம் வர: ।
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ நைகஶ்ங்கோ தாக்ரஜ: ॥ 81 ॥
சதுர்மூர்திஶ்சதுர்பாஹுஶ்சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்தி: ।
சதுராத்மா சதுர்பாவஶ்சதுர்வேவிதேகபாத் ॥ 82 ॥
ஸமாவர்தோ(அ)நிவ்த்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம: ।
துர்லபோ துர்மோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா ॥ 83 ॥
ஶுபாங்கோ லோகஸாரங்: ஸுதந்துஸ்தந்துவர்ந: ।
இந்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்தகர்மா க்தாம: ॥ 84 ॥
த்வ: ஸுந்ர: ஸுந்தோ ரத்நநா: ஸுலோசந: ।
அர்கோ வாஜஸந: ஶ்ங்கீ ஜயந்த: ஸர்வவிஜ்ஜயீ ॥ 85 ॥
ஸுவர்ணபிந்துரக்ஷோப்ய: ஸர்வவாகீஶ்வரேஶ்வர: ।
மஹாஹ்ரதோ மஹார்தோ மஹாபூதோ மஹாநிதி: ॥ 86 ॥
குமு: குந்ர: குந்: பர்ஜந்ய: பாவநோ(அ)நில: ।
அம்தாம்ஶோ(அ)ம்தவபு: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமு: ॥ 87 ॥
ஸுல: ஸுவ்ரத: ஸித்: ஶத்ருஜிச்த்ருதாபந: ।
ந்யக்ரோதோ(அ)தும்ரோ(அ)ஶ்வத்ஶ்சாணூராந்த்ரநிஷூந: ॥ 88 ॥
ஸஹஸ்ரார்சி: ஸப்தஜிஹ்வ: ஸப்தைதா: ஸப்தவாஹந: ।
அமூர்திரநகோ(அ)சிந்த்யோ யக்த்யநாஶந: ॥ 89 ॥
அணுர்ப்ஹத்க்ஶ: ஸ்தூலோ குப்ந்நிர்குணோ மஹாந் ।
த்த: ஸ்வத்த: ஸ்வாஸ்ய: ப்ராக்வம்ஶோ வம்ஶவர்ந: ॥ 90 ॥
பாப்த் கதிதோ யோகீ யோகீஶ: ஸர்வகாம: ।
ஆஶ்ரம: ஶ்ரமண: க்ஷாம: ஸுபர்ணோ வாயுவாஹந: ॥ 91 ॥
நுர்ரோ நுர்வேதோ ண்டோ மயிதா ம: ।
அபராஜித: ஸர்வஸஹோ நியந்தா(அ)நியமோ(அ)யம: ॥ 92 ॥
ஸத்த்வவாந் ஸாத்த்விக: ஸத்ய: ஸத்யர்மபராயண: ।
பிப்ராய: ப்ரியார்ஹோ(அ)ர்ஹ: ப்ரியக்த் ப்ரீதிவர்ந: ॥ 93 ॥
விஹாயஸதிர்ஜ்யோதி: ஸுருசிர்ஹுதபுக்விபு: ।
ரவிர்விரோசந: ஸூர்ய: ஸவிதா ரவிலோசந: ॥ 94 ॥
அநந்தோ ஹுதபுக்போக்தா ஸுதோ நைகஜோ(அ)க்ரஜ: ।
அநிர்விண்ண: ஸதாமர்ஷீ லோகாதிஷ்டாநமத் புத: ॥ 95 ॥
ஸநாத்ஸநாதநதம: கபில: கபிரவ்யய: ।
ஸ்வஸ்தி: ஸ்வஸ்திக்த்ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திபுக்ஸ்வஸ்திக்ஷிண: ॥ 96 ॥
அரௌத்ர: குண்லீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஸந: ।
ப்தாதி: ஶப்ஸஹ: ஶிஶிர: ஶர்வரீகர: ॥ 97 ॥
அக்ரூர: பேஶலோ க்ஷோ க்ஷிண: க்ஷமிணாம்வர: ।
வித்வத்தமோ வீதய: புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ॥ 98 ॥
உத்தாரணோ துஷ்க்திஹா புண்யோ து:ஸ்வப்நநாஶந: ।
வீரஹா ரக்ஷண: ஸந்தோ ஜீவந: பர்யவஸ்தித: ॥ 99 ॥
அநந்தரூபோ(அ)நந்தஶ்ரீர்ஜிதமந்யுர்யாபஹ: ।
சதுரஶ்ரோ பீராத்மா விதிஶோ வ்யாதிஶோ திஶ: ॥ 100 ॥
அநாதிர்பூர்புவோ லக்ஷ்மீ: ஸுவீரோ ருசிராங்: ।
ஜநநோ ஜநஜந்மாதிர்பீமோ பீமபராக்ரம: ॥ 101 ॥
தாரநிலயோ(அ)தாதா புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜார: ।
ஊர்த்: ஸத்பதாசார: ப்ராண: ப்ரணவ: பண: ॥ 102 ॥
ப்ரமாணம் ப்ராணநிலய: ப்ராணப்த்ப்ராணஜீவந: ।
தத்த்வம் தத்த்வவிதேகாத்மா ஜந்மம்த்யுஜராதி: ॥ 103 ॥
பூர்புவ:ஸ்வஸ்தருஸ்தார: ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ: ।
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹந: ॥ 104 ॥
யஜ்ஞப்த் யஜ்ஞக்த் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாந: ।
யஜ்ஞாந்தக்த் யஜ்ஞகுஹ்யமந்நமந்நா ஏவ ச ॥ 105 ॥
ஆத்மயோநி: ஸ்வயஞ்ஜாதோ வைகாந: ஸாமகாயந: ।
தேவகீநந்ந: ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶ: பாபநாஶந: ॥ 106 ॥
ஶங்ப்ந்நந்கீ சக்ரீ ஶார்ங்ந்வா தார: ।
தாங்பாணிரக்ஷோப்ய: ஸர்வப்ரஹரணாயு: ॥ 107 ॥
ஸர்வப்ரஹரணாயு ஓம் நம இதி ।
வநமாலீ தீ ஶார்ங்கீ ஶங்கீ சக்ரீ ச நந்கீ ।
ஶ்ரீமாந் நாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸுதேவோ(அ)பிரக்ஷது ॥ 108 ॥
ஶ்ரீ வாஸுதேவோ(அ)பிரக்ஷது ஓம் நம இதி ।
॥ உத்தரந்யாஸ: ॥
பீஷ்ம உவாச
இதீம் கீர்தநீயஸ்ய கேஶவஸ்ய மஹாத்மந: ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யாநாமஶேஷேண ப்ரகீர்திதம் ॥ 1 ॥
ய இம் ஶ்ணுயாந்நித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்தயேத் ।
நாஶும் ப்ராப்நுயாத்கிஞ்சித்ஸோ(அ)முத்ரேஹ ச மாநவ: ॥ 2 ॥
வேதாந்தகோ ப்ராஹ்மண: ஸ்யாத்க்ஷத்ரியோ விஜயீ வேத் ।
வைஶ்யோ நஸம்த்: ஸ்யாச்சூத்ர: ஸுமவாப்நுயாத் ॥ 3 ॥
ர்மார்தீ ப்ராப்நுயாத்ர்மமர்தார்தீ சார்மாப்நுயாத் ।
காமாநவாப்நுயாத்காமீ ப்ரஜார்தீ ப்ராப்நுயாத்ப்ரஜாம் ॥ 4 ॥
க்திமாந் ய: ஸதோத்தாய ஶுசிஸ்தத்தமாநஸ: ।
ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய நாம்நாமேதத்ப்ரகீர்தயேத் ॥ 5 ॥
யஶ: ப்ராப்நோதி விபுலம் யாதிப்ராதாந்யமேவ ச ।
அசலாம் ஶ்ரியமாப்நோதி ஶ்ரேய: ப்ராப்நோத்யநுத்தமம் ॥ 6 ॥
யம் க்வசிதாப்நோதி வீர்யம் தேஜஶ்ச விந்தி ।
வத்யரோகோ த்யுதிமாந்லரூபகுணாந்வித: ॥ 7 ॥
ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்த்தோ முச்யேத ந்நாத் ।
யாந்முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபந்ந ஆப: ॥ 8 ॥
துர்காண்யதிதரத்யாஶு புருஷ: புருஷோத்தமம் ।
ஸ்துவந்நாமஸஹஸ்ரேண நித்யம் க்திஸமந்வித: ॥ 9 ॥
வாஸுதேவாஶ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவபராயண: ।
ஸர்வபாபவிஶுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதநம் ॥ 10 ॥
ந வாஸுதேக்தாநாமஶும் வித்யதே க்வசித் ।
ஜந்மம்த்யுஜராவ்யாதியம் நைவோபஜாயதே ॥ 11 ॥
இமம் ஸ்தவமதீயாந: ஶ்ரத்தாக்திஸமந்வித: ।
யுஜ்யேதாத்மஸுக்ஷாந்திஶ்ரீத்திஸ்ம்திகீர்திபி: ॥ 12 ॥
ந க்ரோதோ ந ச மாத்ஸர்யம் ந லோபோ நாஶுபா மதி: ।
வந்தி க்த புண்யாநாம் க்தாநாம் புருஷோத்தமே ॥ 13 ॥
த்யௌ: ஸசந்த்ரார்கநக்ஷத்ரா ம் திஶோ பூர்மஹோதி: ।
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்தாநி மஹாத்மந: ॥ 14 ॥
ஸஸுராஸுரந்ர்வம் ஸயக்ஷோரராக்ஷஸம் ।
த்வஶே வர்ததேம் க்ஷ்ணஸ்ய ஸசராசரம் ॥ 15 ॥
இந்த்ரியாணி மநோ புத்தி: ஸத்த்வம் தேஜோ லம் த்தி: ।
வாஸுதேவாத்மகாந்யாஹு: க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச ॥ 16 ॥
ஸர்வாமாநாமாசார: ப்ரமம் பரிகல்பதே ।
ஆசாரப்ரவோ ர்மோ ர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுத: ॥ 17 ॥
ஷய: பிதரோ தேவா மஹாபூதாநி தாதவ: ।
ஜங்மாஜங்மம் சேம் ஜந்நாராயணோத்வம் ॥ 18 ॥
யோகோ ஜ்ஞாநம் ததா ஸாங்க்யம் வித்யா: ஶில்பாதி கர்ம ச ।
வேதா: ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞாநமேதத்ஸர்வம் ஜநார்நாத் ॥ 19 ॥
ஏகோ விஷ்ணுர்மஹத் பூதம் ப்க்பூதாந்யநேகஶ: ।
த்ரீம்லோகாந்வ்யாப்ய பூதாத்மா புங்க்தே விஶ்வபுவ்யய: ॥ 20 ॥
இமம் ஸ்தவம் வதோ விஷ்ணோர்வ்யாஸேந கீர்திதம் ।
டேத்ய இச்சேத்புருஷ: ஶ்ரேய: ப்ராப்தும் ஸுகாநி ச ॥ 21 ॥
விஶ்வேஶ்வரமஜம் தேவம் ஜத: ப்ரபுமவ்யயம் ।
ஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ந தே யாந்தி பராவம் ॥ 22 ॥
ந தே யாந்தி பராவம் ஓம் நம இதி ।
அர்ஜுந உவாச
த்மபத்ரவிஶாலாக்ஷ பத்மநா ஸுரோத்தம ।
க்தாநாமநுரக்தாநாம் த்ராதா வ ஜநார்ந ॥ 23 ॥
ஶ்ரீவாநுவாச
யோ மாம் நாமஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்தி பாண்வ ।
ஸோஹ(அ)மேகேந ஶ்லோகேந ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய: ॥ 24 ॥
ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய ஓம் நம இதி ।
வ்யாஸ உவாச
வாஸநாத்வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவநத்ரயம் ।
ஸர்வபூதநிவாஸோ(அ)ஸி வாஸுதேவ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 25 ॥
ஶ்ரீ வாஸுதேவ நமோ(அ)ஸ்துத ஓம் நம இதி ।
பார்வத்யுவாச
கேநோபாயேந லகுநா விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ட்யதே பண்டிதைர்நித்யம் ஶ்ரோதுமிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ ॥ 26 ॥
ஈஶ்வர உவாச
ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோரமே ।
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வராநநே ॥ 27 ॥
ஶ்ரீராமநாம வராநந ஓம் நம இதி ।
ப்ரஹ்மோவாச
நமோ(அ)ஸ்த்வநந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே
ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷிஶிரோருபாஹவே ।
ஸஹஸ்ரநாம்நே புருஷாய ஶாஶ்வதே
ஸஹஸ்ரகோடி யுதாரிணே நம: ॥ 28 ॥
ஸஹஸ்ரகோடி யுதாரிணே ஓம் நம இதி ।
ஸஞ்ஜய உவாச
யத்ர யோகேஶ்வர: க்ஷ்ணோ யத்ர பார்தோ நுர்ர: ।
தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூதிர்த்ருவா நீதிர்மதிர்மம ॥ 29 ॥
ஶ்ரீவாநுவாச
அநந்யாஶ்சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜநா: பர்யுபாஸதே ।
தேஷாம் நித்யாபியுக்தாநாம் யோக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் ॥ 30 ॥
பரித்ராணாய ஸாதூநாம் விநாஶாய ச துஷ்க்தாம் ।
ர்மஸம்ஸ்தாபநார்தாய ஸம்வாமி யுகே யுகே ॥ 31 ॥
ஆர்தா: விஷண்ணா: ஶிதிலாஶ்ச பீதா: கோரேஷு ச வ்யாதிஷு
வர்தமாநா: ।
ஸங்கீர்த்ய நாராயணஶப்மாத்ரம் விமுக்தது:கா: ஸுகிநோ வந்து ॥ 32 ॥
காயேந வாசா மநஸேந்த்ரியைர்வா புத்த்யாத்மநா வா ப்ரக்தே: ஸ்வபாவாத் ।
கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥ 33 ॥
॥ இதி ஶ்ரீவிஷ்ணோர்திவ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥
॥ ஓம் தத் ஸத் ॥