மேல்பத்தூர் நாராயணட்டதிரிவர்யவிரசிதம்
ஶ்ரீமந்நாராயணீயம் ஸ்தோத்ரம்

ப்ரஶகம் (1)
வத: ஸ்வரூபந்ததா மாஹாத்ம்யம் ।
1 Form and Glory of the Lord

ஸாந்த்ராநந்தாபோதாத்மகமநுபமிதம் காலதேஶாவதிப்யாம்
நிர்முக்தம் நித்யமுக்தம் நிமஶதஸஹஸ்ரேண நிர்பாஸ்யமாநம் ।
அஸ்பஷ்டம் த்ஷ்டமாத்ரே புநருருபுருஷார்தாத்மகம் ப்ரஹ்மதத்த்வம்
தத்தாவத்பாதி ஸாக்ஷாத்குருபவநபுரே ஹந்த பாக்யம் ஜநாநாம் ॥ 1-1॥

ஏவம் துர்லப்யவஸ்துந்யபி ஸுலதயா ஹஸ்தலப்தேந்யத்
தந்வா வாசா தியா வா ஜதி த ஜந: க்ஷுத்ரதைவ ஸ்ஃபுடேயம் ।
ஏதே தாவத்வயந்து ஸ்திரதரமநஸா விஶ்வபீடாபஹத்யை
நிஶ்ஶேஷாத்மாநமேநம் குருபவநபுராதீஶமேவாஶ்ரயாம: ॥ 1-2॥

ஸத்த்வம் யத்தத்புராப்யாமபரிகலநதோ நிர்மலந்தேந தாவத்-
பூதைர்பூதேந்த்ரியைஸ்தே வபுரிதி ஹுஶ: ஶ்ரூயதே வ்யாஸவாக்யம் ।
தத்ஸ்வச்த்வாத்ச்சாதிதபரஸுசித்ர்நிர்பாஸரூபம்
தஸ்மிந் ந்யா ரமந்தே ஶ்ருதிமதிமதுரே ஸுக்ரஹே விக்ரஹே தே ॥ 1-3॥

நிஷ்கம்பே நித்யபூர்ணே நிரவதி பரமாநந்பீயூஷரூபே
நிர்லீநாநேகமுக்தாவலிஸுதமே நிர்மலப்ரஹ்மஸிந்தௌ
கல்லோலோல்லாஸதுல்யம் லு விமலதரம் ஸத்த்வமாஹுஸ்ததாத்மா
கஸ்மாந்நோ நிஷ்கலஸ்த்வம் ஸகல இதி வசஸ்த்வத்கலாஸ்வேவ பூமந் ॥ 1-4॥

நிர்வ்யாபாரோ(அ)பி நிஷ்காரணமஜ ஜஸே யத்க்ரியாமீக்ஷணாக்யாம்
தேநைவோதேதி லீநா ப்ரக்திரஸதிகல்பா(அ)பி கல்பாதிகாலே ।
தஸ்யா: ஸம்ஶுத்மம்ஶம் கமபி தமதிரோதாயகம் ஸத்த்வரூபம்
ஸ த்வம் த்த்வா தாஸி ஸ்வமஹிமவிவாகுண் வைகுண்ரூபம் ॥ 1-5॥

தத்தே ப்ரத்யக்தாராரலலிதகலாயாவலீகேலிகாரம்
லாவண்யஸ்யைகஸாரம் ஸுக்திஜநத்ஶாம் பூர்ணபுண்யாவதாரம் ।
லக்ஷ்மீநிஶ்ஶங்கலீலாநிலயநமம்தஸ்யந்ஸந்தோஹமந்த:
ஸிஞ்சத்ஸஞ்சிந்தகாநாம் வபுரநுகலயே மாருதாகாரநா ॥ 1-6॥

கஷ்டா தே ஸ்ஷ்டிசேஷ்டா ஹுதரகேதாவஹா ஜீவபாஜா-
மித்யேவம் பூர்வமாலோசிதமஜித மயா நைவமத்யாபிஜாநே ।
நோ சேஜ்ஜீவா: கம் வா மதுரதரமிந்த்வத்வபுஶ்சித்ரஸார்த்ரம்
நேத்ரை: ஶ்ரோத்ரைஶ்ச பீத்வா பரமரஸஸுதாம்போதிபூரே ரமேரந் ॥ 1-7॥

நம்ராணாம் ஸந்நித்தே ஸததமபி புரஸ்தைரநப்யார்திதாந-
ப்யர்தாந் காமாநஜஸ்ரம் விதரதி பரமாநந்ஸாந்த்ராம் திம் ச ।
இத்ம் நிஶ்ஶேஷலப்யோ நிரவதிகஃபல: பாரிஜாதோ ஹரே த்வம்
க்ஷுத்ரந்தம் ஶக்ரவாடீத்ருமமபிலஷதி வ்யர்மர்திவ்ரஜோ(அ)யம் ॥ 1-8॥

காருண்யாத்காமமந்யம் தி லு பரே ஸ்வாத்மஸ்த்வம் விஶேஷா-
தைஶ்வர்யாதீஶதே(அ)ந்யே ஜதி பரஜநே ஸ்வாத்மநோ(அ)பீஶ்வரஸ்த்வம் ।
த்வய்யுச்சைராரமந்தி ப்ரதிபதுரே சேதநா: ஸ்ஃபீதபாக்யாஸ்-
த்வம் சாத்மாராம ஏவேத்யதுலகுணாதார ஶௌரே நமஸ்தே ॥ 1-9॥

ஐஶ்வர்யம் ஶங்கராதீஶ்வரவிநியமநம் விஶ்வதேஜோஹராணாம்
தேஜஸ்ஸம்ஹாரி வீர்யம் விமலமபி யஶோ நிஸ்ப்ஹைஶ்சோபகீதம் ।
அங்காஸங்காதா ஶ்ரீரகிலவிஸி ந க்வாபி தே ஸங்வார்தா
த்வாதாகாரவாஸிந் முரஹர வச்ப்முக்யாஶ்ரயோ(அ)ஸி ॥ 1-10॥

இதி ப்ரஶகம் ஸமாப்தம் ॥