வேணு கீதம்

ஸ்கந் 10: அத்யாய 21
ஶ்ரீ-ஶுக உவாச 1021-01
இத்ம் ஶரத்-ஸ்வச்-ஜலம் பத்மாகர-ஸுந்திநா
ந்யவிஶத் வாயுநா வாதம் ஸ-கோ-கோபாலகோ (அ)ச்யுத:
குஸுமித-வநராஜி-ஶுஷ்மி-ப்ங் த்விஜ-குல-குஷ்ட-ஸர:-ஸரிந்-மஹீத்ரம் 1021-02
துபதிர் அவகாஹ்ய சாரயந் கா: ஸஹ-பஶு-பால-லஶ் சுகூஜ வேணும்
த் வ்ரஜ-ஸ்த்ரிய ஆஶ்ருத்ய வேணு-கீதம் ஸ்மரோயம் 1021-03
காஶ்சித் பரோக்ஷம் க்ஷ்ணஸ்ய ஸ்வ-ஸகீப்யோ (அ)ந்வவர்ணயந்
த் வர்ணயிதும் ஆரப்தா: ஸ்மரந்த்ய: க்ஷ்ண-சேஷ்டிதம் 1021-04
நாஶகந் ஸ்மர-வேகேந விக்ஷிப்த-மநஸோ ந்ப
ர்ஹாபீம் நட-வர-வபு: கர்ணயோ: கர்ணிகாரம் 1021-05
பிப்த் வாஸ: கநக-கபிஶம் வைஜயந்தீம் ச மாலாம்
ரந்த்ராந் வேணோர் அர-ஸுயாபூரயந் கோப-வ்ந்தைர்
வ்ந்தாரண்யம் ஸ்வ-ப-ரமணம் ப்ராவிஶத் கீத-கீர்த்தி:
இதி வேணு-ரவம் ராஜந் ஸர்வ-பூத-மநோஹரம் 1021-06
ஶ்ருத்வா வ்ரஜ-ஸ்த்ரிய: ஸர்வா வர்ணயந்த்யோ (அ)பிரேபிரே
ஶ்ரீ-கோப்ய ஊசு: 1021-07
அக்ஷண்வதாம் ஃபலம் இம் ந பரம் விதாம:
க்ய: பஶூந் அநவிவேஶயதோர் வயஸ்யை:
வக்த்ரம் வ்ரஜேஶ-ஸுதயோர் அநவேணு-ஜுஷ்டம்
யைர் வா நிபீதம் அநுரக்த-கடாக்ஷ-மோக்ஷம்
சூத-ப்ரவால-ர்ஹ-ஸ்தகோத்பலாப்ஜ மாலாநுப்க்த-பரிதாந-விசித்ர-வேஶௌ 1021-08
த்யே விரேஜதுர் அலம் பஶு-பால-கோஷ்ட்யாம் ரங்கேதா நட-வரௌ க்வச காயமாநௌ
கோப்ய: கிம் ஆசரத் அயம் குஶலம் ஸ்ம வேணுர் 1021-09
தாமோரார-ஸுதாம் அபி கோபிகாநாம்
புங்க்தே ஸ்வயம் யத் அவஶிஷ்ட-ரஸம் ஹ்ரதிந்யோ
ஹ்ஷ்யத்-த்வசோ (அ)ஶ்ரு முமுசுஸ் தரவோ யதார்ய:
வ்ந்தாவநம் ஸகி புவோ விதநோதி கீதிம் 1021-10
த் தேவகீ-ஸுத-பதாம்புஜ-லப்-லக்ஷ்மி
கோவிந்-வேணும் அநு மத்த-மயூர-ந்த்யம்
ப்ரேக்ஷ்யாத்ரி-ஸாந்வ்-அவரதாந்ய-ஸமஸ்த-ஸத்த்வம்
ந்யா: ஸ்ம மூ-தயோ (அ)பி ஹரிண்ய ஏதா 1021-11
யா நந்-நந்நம் உபாத்த-விசித்ர-வேஶம்
ஆகர்ண்ய வேணு-ரணிதம் ஸஹ-க்ஷ்ண-ஸாரா:
பூஜாம் துர் விரசிதாம் ப்ரணயாவலோகை:
க்ஷ்ணம் நிரீக்ஷ்ய வநிதோத்ஸவ-ரூப-ஶீலம் 1021-12
ஶ்ருத்வா ச தத்-க்வணித-வேணு-விவிக்த-கீதம்
தேவ்யோ விமாந-தய: ஸ்மர-நுந்ந-ஸாரா
ப்ரஶ்யத்-ப்ரஸூந-கரா முமுஹுர் விநீவ்ய:
காவஶ் ச க்ஷ்ண-மு-நிர்த-வேணு-கீ 1021-13
பீயூஷம் உத்தபித-கர்ண-புடை: பிந்த்ய:
ஶாவா: ஸ்நுத-ஸ்தந-பய:-கவலா: ஸ்ம தஸ்துர்
கோவிந்ம் ஆத்மநி த்ஶாஶ்ரு-கலா: ஸ்ப்ஶந்த்ய:
ப்ராயோ தாம் விஹகா முநயோ வநே (அ)ஸ்மிந் 1021-14
க்ஷ்ணேக்ஷிதந்தத்-உதிதம் கல-வேணு-கீதம்
ஆருஹ்ய யே த்ரும-புஜாந் ருசிர-ப்ரவாலாந்
ஶ்ண்வந்தி மீலித-த்ஶோ விதாந்ய-வாச:
த்யஸ் ததாத் உபதார்ய முகுந்-கீதம் 1021-15
ஆவர்த-லக்ஷித-மநோவ-க்ந-வேகா:
ஆலிங்ந-ஸ்கிதம் ஊர்மி-புஜைர் முராரேர்
க்ஹ்ணந்தி பா-யுலம் கமலோபஹாரா:
த்ஷ்ட்வாதபே வ்ரஜ-பஶூந் ஸஹ ராம-கோபை: 1021-16
ஸஞ்சாரயந்தம் அநு வேணும் உதீரயந்தம்
ப்ரேம-ப்ரவ்த்தித: குஸுமாவலீபி:
க்யுர் வ்யதாத் ஸ்வ-வபுஷாம்பு ஆதபத்ரம்
பூர்ணா: புலிந்த்ய உருகாய-பதாப்ஜ-ரா 1021-17
ஶ்ரீ-குங்குமேந யிதா-ஸ்தந-மண்டிதேந
த்-ர்ஶந-ஸ்மர-ருஜஸ் த்ண-ரூஷிதேந
லிம்பந்த்ய ஆநந-குசேஷு ஜஹுஸ் தத்-ஆதிம்
ஹந்தாயம் அத்ரிர் அலா ஹரி-தாஸ-வர்யோ 1021-18
த் ராம-க்ஷ்ண-சரண-ஸ்பரஶ-ப்ரமோ:
மாநந்தநோதி ஸஹ-கோ-ணயோஸ் தயோர் யத்
பாநீய-ஸூயவஸ-கந்ர-கந்மூலை:
கா கோபகைர் அநு-வநம் நயதோர் உதா 1021-19
வேணு-ஸ்வநை: கல-பதைஸ் தநு-ப்த்ஸு ஸக்ய:
அஸ்பந்நம் தி-மதாம் புலகஸ் தருணாம்
நிர்யோ-பாஶ-க்த-லக்ஷணயோர் விசித்ரம்
ஏவம்-விதா வதோ யா வ்ந்தாவந-சாரிண: 1021-20
வர்ணயந்த்யோ மிதோ கோப்ய: க்ரீடாஸ் தந்-மயதாம் யயு: