குந்தி ஸ்துதி

ஸ்கந் 01: அத்யாய 08

குந்த்யுவாச 0108-18
நமஸ்யே புருஷந்த்வாத்யம் ஈஶ்வரம் ப்ரக்தே: பரம்
அலக்ஷ்யம் ஸர்வபூதாநாம் அந்தர்ஹிரவஸ்திதம்
மாயாஜவநிகாச்ந்நம் அஜ்ஞாதோக்ஷஜம் அவ்யயம் 0108-19
ந லக்ஷ்யஸே மூத்ஶா நடோ நாட்யரோ யதா
தா பரமஹம்ஸாநாம் முநீநாம் அமலாத்மநாம் 0108-20
க்தியோவிதாநார்ம் கம் பஶ்யேம ஹி ஸ்த்ரிய:
க்ஷ்ணாய வாஸுதேவாய தேவகீநந்நாய ச 0108-21
நந்கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நம:
நம: பங்கஜநாபாய நம: பங்கஜமாலிநே 0108-22
நம: பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்க்ரயே
தா ஹ்ஷீகேஶ லேந தேவகீ கம்ஸேந ருத்தாதிசிரம் ஶுசார்பிதா 0108-23
விமோசிதாஹம் ச ஸஹாத்மஜா விபோ த்வயைவ நாதேந முஹுர்விபத்ணாத்
விஷாந் மஹாக்நே: புருஷார்ஶநாத் அஸத்ஸபாயா வநவாஸக்ச்ச்ரத: 0108-24
ம்தே ம்தே (அ)நேகமஹாரதாஸ்த்ரதோ த்ரௌண்யஸ்த்ரதஶ்சாஸ்ம ஹரே (அ)பிரக்ஷிதா:
விப: ஸந்து தா: ஶஶ்வத் தத்ர தத்ர ஜத்குரோ 0108-25
வதோ ர்ஶநம் யத் ஸ்யாபுநர்ர்ஶநம்
ஜந்மைஶ்வர்யஶ்ருதஶ்ரீபிரேமாநம: புமாந் 0108-26
நைவார்ஹத்யபிதாதும் வை த்வாம் அகிஞ்சநகோசரம்
நமோ (அ)கிஞ்சநவித்தாய நிவ்த்தகுணவ்த்தயே 0108-27
ஆத்மாராமாய ஶாந்தாய கைவல்யபதயே நம:
மந்யே த்வாம் காலம் ஈஶாநம் அநாதிநிநம் விபும் 0108-28
ஸமம் சரந்தம் ஸர்வத்ர பூதாநாம் யந் மி: கலி:
ந வே கஶ்சித்வம்ஶ்சிகீர்ஷிதந்தவேஹமாநஸ்ய ந்ணாம் விம்நம் 0108-29
ந யஸ்ய கஶ்சித்யிதோ (அ)ஸ்தி கர்ஹிசித் த்வேஷ்யஶ்ச யஸ்மிந் விஷமா மதிர்ந்ணாம்
ஜந்ம கர்ம ச விஶ்வாத்மந்ந் அஜஸ்யாகர்துராத்மந: 0108-30
திர்யங்ந்ஷிஷு யா:ஸு தத்யந்தவிம்நம்
கோப்யாதே த்வயி க்தாஸி தாம தாவத் யா தே ஶாஶ்ருகலிலாஞ்ஜநஸம்ப்ரமாக்ஷம் 0108-31
வக்த்ரம் நிநீய பாவநயா ஸ்திதஸ்ய ஸா மாம் விமோஹயதி பீரபி யத்பிபேதி
கேசிதாஹுரஜம் ஜாதம் புண்யஶ்லோகஸ்ய கீர்தயே 0108-32
தோ: ப்ரியஸ்யாந்வவாயே மலயஸ்யேவ சந்நம்
அபரே வஸுதேவஸ்ய தேவக்யாம் யாசிதோ (அ)ப்காத் 0108-33
அஜஸ்த்வம் அஸ்ய க்ஷேமாய வதாய ச ஸுரத்விஷாம்
பாராவதாரணாயாந்யே புவோ நாவ இவோதௌ 0108-34
ஸீந்த்யா பூரிபாரேண ஜாதோ ஹ்யாத்மபுவார்தித:
வே (அ)ஸ்மிந் க்லிஶ்யமாநாநாம் அவித்யாகாமகர்மபி: 0108-35
ஶ்ரவணஸ்மரணார்ஹாணி கரிஷ்யந்ந் இதி கேசந
ஶ்ண்வந்தி காயந்தி க்ணந்த்யபீக்ஷ்ணஶ: ஸ்மரந்தி நந்ந்தி தவேஹிதம் ஜநா: 0108-36
த ஏவ பஶ்யந்த்யசிரேண தாவகம் வப்ரவாஹோபரமம் பதாம்புஜம்
அப்யத்ய நஸ்த்வம் ஸ்வக்தேஹித ப்ரபோ ஜிஹாஸஸி ஸ்வித் ஸுஹ்தோ (அ)நுஜீவிந: 0108-37
யேஷாம் ந சாந்யத்வத: பதாம்புஜாத் பராயணம் ராஜஸு யோஜிதாம்ஹஸாம்
கே வயம் நாமரூபாப்யாம் யதுபி: ஸஹ பாண்வா: 0108-38
வதோ (அ)ர்ஶநம் யர்ஹி ஹ்ஷீகாணாம் இவேஶிது:
நேயம் ஶோபிஷ்யதே தத்ர யதேதாநீம் தா 0108-39
த்வத்பதைரங்கிதா பாதி ஸ்வலக்ஷணவிலக்ஷிதை:
இமே ஜநபதா: ஸ்வ்த்தா: ஸுபக்வௌஷதிவீரு: 0108-40
வநாத்ரிநத்யுந்வந்தோ ஹ்யேந்தே தவ வீக்ஷிதை:
விஶ்வேஶ விஶ்வாத்மந் விஶ்வமூர்தே ஸ்வகேஷு மே 0108-41
ஸ்நேஹபாஶம் இமம் சிந்தி த்ம் பாண்டுஷு வ்ஷ்ணிஷு
த்வயி மே (அ)நந்யவிஷயா மதிர்மதுபதே (அ)ஸக்த் 0108-42
ரதிம் உத்வஹதாத்தா ங்கேவௌம் உந்வதி
ஶ்ரீக்ஷ்ண க்ஷ்ணஸ வ்ஷ்ண்ய்ஷபாவநித்ருக் ராஜந்யவம்ஶஹநாநபவர்வீர்ய 0108-43
கோவிந் கோத்விஜஸுரார்த்திஹராவதார யோகேஶ்வராகிகுரோ வந் நமஸ்தே