ஸ்கந் 12: அத்யாய 01
ஶ்ரீ-ஶுக உவாச 1201-01
யோ (அ)ந்த்ய: புரஞ்ஜயோ நாம விஷ்யோ பாரஹத்:
தஸ்யாமாத்யஸ் து ஶுநகோ ஹத்வா ஸ்வாமிநம் ஆத்ம-ஜம்
ப்ரத்யோத-ஸஞ்ஜ்ஞம் ராஜாநம் கர்தா யத்-பாலக: ஸுத: 1201-02
விஶாயூபஸ் தத்-புத்ரோ விதா ராஜகஸ் தத:
நந்திவர்நஸ் தத்-புத்ர: பஞ்ச ப்ரத்யோதநா இமே 1201-03
அஷ்ட-த்ரிம்ஶோத்தர-ஶதம் போக்ஷ்யந்தி ப்திவீம் ந்பா:
ஶிஶுநாஸ் ததோ பாவ்ய: காகவர்ணஸ் து தத்-ஸுத: 1201-04
க்ஷேமர்மா தஸ்ய ஸுத: க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேமர்ம-ஜ:
விதிஸார: ஸுதஸ் தஸ்யா-ஜாதஶத்ருர் விஷ்யதி 1201-05
ர்கஸ் தத்-ஸுதோ பாவீ ர்கஸ்யாஜய: ஸ்ம்த:
நந்திவர்ந ஆஜேயோ மஹாநந்தி: ஸுதஸ் தத: 1201-06
ஶிஶுநாகா ஶைவைதே ஸஷ்ட்ய்-உத்தர-ஶத-த்ரயம்
ஸமா போக்ஷ்யந்தி ப்திவீம் குரு-ஶ்ரேஷ் கலௌ ந்பா: 1201-07
மஹாநந்தி-ஸுதோ ராஜந் ஶூத்ரா-ர்போத்வோ லீ
மஹாபத்ம-பதி: கஶ்சிந் நந்: க்ஷத்ர-விநாஶ-க்த் 1201-08
ததோ ந்பா விஷ்யந்தி ஶூத்ர-ப்ராயாஸ் த்வதார்மிகா:
ஸ ஏக-ச்த்ராம் ப்திவீம் அநுல்லங்கித-ஶாஸந: 1201-09
ஶாஸிஷ்யதி மஹாபத்மோ த்விதீய இவ பார்வ:
தஸ்ய சாஷ்டௌ விஷ்யந்தி ஸுமால்ய-ப்ரமுகா: ஸுதா: 1201-10
ய இமாம் போக்ஷ்யந்தி மஹீம் ராஜாநஶ் ச ஶதம் ஸமா:
நவ நந்தாந் த்விஜ: கஶ்சித் ப்ரபந்நாந் உத்ரிஷ்யதி 1201-11
தேஷாம் அபாவே ஜதீம் மௌர்யா போக்ஷ்யந்தி வை கலௌ
ஸ ஏவ சந்த்குப்தம் வை த்விஜோ ராஜ்யே (அ)பிஷேக்ஷ்யதி 1201-12
தத்-ஸுதோ வாரிஸாரஸ் து ததஶ் சாஶோகவர்ந:
ஸுயஶா விதா தஸ்ய ஸங்த: ஸுயஶ:-ஸுத: 1201-13
ஶாலிஶூகஸ் ததஸ் தஸ்ய ஸோமஶர்மா விஷ்யதி
ஶதந்வா ததஸ் தஸ்ய விதா தத்-ப்ஹத்:
மௌர்யா ஹ்யேதே ஶ ந்பா: ஸப்த-த்ரிம்ஶச்-தோத்தரம் 1201-14
ஸமா போக்ஷ்யந்தி ப்திவீம் கலௌ குரு-குலோத்வஹ
க்நிமித்ரஸ் ததஸ் தஸ்மாத் ஸுஜ்யேஷ்டோ விதா தத: 1201-15
வஸுமித்ரோ த்ரகஶ் ச புலிந்தோ விதா ஸுத:
ததோ கோஷ: ஸுதஸ் தஸ்மாத் வஜ்ரமித்ரோ விஷ்யதி 1201-16
ததோ பாவதஸ் தஸ்மாத் தேபூதி: குரூத்வஹ
ஶுங்கா ஶைதே போக்ஷ்யந்தி பூமிம் வர்ஷ-ஶதாதிகம் 1201-17
தத: காண்வாந் இயம் பூமிர் யாஸ்யத்யல்ப-குணாந் ந்ப
ஶுங்ம் ஹத்வா தேபூதிம் காண்வோ (அ)மாத்யஸ் து காமிநம் 1201-18
ஸ்வயம் கரிஷ்யதே ராஜ்யம் வஸுதேவோ மஹா-மதி:
தஸ்ய புத்ரஸ் து பூமித்ரஸ் தஸ்ய நாராயண: ஸுத: 1201-19
காண்வாயநா இமே பூமிம் சத்வாரிம்ஶச் ச பஞ்ச ச
ஶதாநி த்ரீணி போக்ஷ்யந்தி வர்ஷாணாம் ச கலௌ யுகே
ஹத்வா காண்வம் ஸுஶர்மாணந்தத்-ப்த்யோ வ்ஷலோ லீ 1201-20
காம் போக்ஷ்யத்யந்த்ர-ஜாதீய: கஞ்சித் காலம் அஸத்தம:
க்ஷ்ண-நாமாத்-ப்ராதா விதா ப்திவீ-பதி: 1201-21
ஶ்ரீ-ஶாந்தகர்ணஸ் தத்-புத்ர: பௌர்ணமாஸஸ் து தத்-ஸுத:
லம்போரஸ் து தத்-புத்ரஸ் தஸ்மாச் சிபிலகோ ந்ப: 1201-22
மேஸ்வாதிஶ் சிபிலகாத் அடமாநஸ் து தஸ்ய ச
அநிஷ்டகர்மா ஹாலேயஸ் தலகஸ் தஸ்ய சாத்ம-ஜ: 1201-23
புரீஷபீருஸ் தத்-புத்ரஸ் ததோ ராஜா ஸுநந்ந:
சகோரோ ஹவோ யத்ர ஶிவஸ்வாதிர் அரிந்-ம: 1201-24
தஸ்யாபி கோமதீ புத்ர: புரீமாந் விதா தத:
மேஶிரா: ஶிவஸ்கந்தோ யஜ்ஞஶ்ரீஸ் தத்-ஸுதஸ் தத: 1201-25
விஜயஸ் தத்-ஸுதோ பாவ்யஶ் சந்த்ரவிஜ்ஞ: ஸ-லோமதி:
ஏதே த்ரிம்ஶந் ந்பதயஶ் சத்வார்யப்-ஶதாநி ச 1201-26
ஷட்-பஞ்சாஶச் ச ப்திவீம் போக்ஷ்யந்தி குரு-நந் 1201-27
ஸப்தாபீரா ஆவப்த்யா ர்பிநோ ந்பா:
கங்கா: ஷோபூ-பாலா விஷ்யந்த்யதி-லோலுபா:
ததோ (அ)ஷ்டௌ யவநா பாவ்யாஶ் சதுர்ஶ துருஷ்ககா: 1201-28
பூயோ குருண்டாஶ் ச மௌலா ஏகாஶைவ து
ஏதே போக்ஷ்யந்தி ப்திவீம் ஶ வர்ஷ-ஶதாநி ச 1201-29
நவாதிகாம் ச நவதிம் மௌலா ஏகாஶ க்ஷிதிம்
போக்ஷ்யந்த்யப்-ஶதாந்யங் த்ரீணி தை: ஸம்ஸ்திதே தத: 1201-30
கிலகிலாயாம் ந்பதயோ பூதநந்தோ (அ) வங்கிரி:
ஶிஶுநந்திஶ் ச தத்-ப்ராதா யஶோநந்தி: ப்ரவீரக: 1201-31
இத்யேதே வை வர்ஷ-ஶதம் விஷ்யந்த்யதிகாநி ஷட்
தேஷாந்த்ரயோஶ ஸுதா விதாரஶ் ச பாஹ்லிகா: 1201-32
புஷ்பமித்ரோ (அ) ராஜந்யோ துர்மித்ரோ (அ)ஸ்ய ததைவ ச
ஏக-காலா இமே பூ-பா: ஸப்தாந்த்ரா: ஸப்த கௌஶலா: 1201-33
விதூர-பதயோ பாவ்யா நிஷதாஸ் தத ஏவ ஹி
மாதாநாந்து விதா விஶ்வஸ்ஃபூர்ஜி: புரஞ்ஜய: 1201-34
கரிஷ்யத்யபரோ வர்ணாந் புலிந்-யது-மத்ரகாந்
ப்ரஜாஶ் சாப்ரஹ்ம-பூயிஷ்டா: ஸ்தாபயிஷ்யதி துர்மதி: 1201-35
வீர்யவாந் க்ஷத்ரம் உத்ஸாத்ய பத்மவத்யாம் ஸ வை புரி
அநு-ங்ம் ஆ-ப்ரயாம் குப்தாம் போக்ஷ்யதி மேதிநீம்
ஸௌராஷ்ட்ராவந்த்ய்-ஆபீராஶ் ச ஶூரா அர்பு-மாலவா: 1201-36
வ்ராத்யா த்விஜா விஷ்யந்தி ஶூத்ர-ப்ராயா ஜநாதிபா:
ஸிந்தோஸ் தடம் சந்த்பாகாம் கௌந்தீம் காஶ்மீர-மண்லம் 1201-37
போக்ஷ்யந்தி ஶூத்ரா வ்ராத்யாத்யா ம்லேச்சாஶ் சாப்ரஹ்ம-வர்சஸ:
துல்ய-காலா இமே ராஜந் ம்லேச்-ப்ராயாஶ் ச பூ-ப்த: 1201-38
ஏதே (அ)ர்மாந்த-பரா: ஃபல்கு-தாஸ் தீவ்ர-மந்யவ:
ஸ்த்ரீ-பால-கோ-த்விஜ-க்நாஶ் ச பர-தார-நாத்தா: 1201-39
திதாஸ்த-மித-ப்ராயா அல்ப-ஸத்த்வால்பகாயுஷ:
அஸம்ஸ்க்தா: க்ரியா-ஹீநா ரஜஸா தமஸாவ்தா: 1201-40
ப்ரஜாஸ் தே க்ஷயிஷ்யந்தி ம்லேச்சா ராஜந்ய-ரூபிண:
தந்-நாதாஸ் தே ஜநபதாஸ் தச்-சீலாசார-வாதிந: 1201-41
அந்யோந்யதோ ராஜபிஶ் ச க்ஷயம் யாஸ்யந்தி பீடிதா: