ஸ்கந் 04: அத்யாய 01
மைத்ரேய உவாச 0401-01
மநோஸ் து ஶதரூபாயாந்திஸ்ர: கந்யாஶ் ச ஜஜ்ஞிரே
ஆகூதிர் தேவஹூதிஶ் ச ப்ரஸூதிர் இதி விஶ்ருதா:
ஆகூதிம் ருசயே ப்ராதாத் அபி ப்ராத்மதீம் ந்ப: 0401-02
புத்ரிகா-ர்மம் ஆஶ்ரித்ய ஶதரூபாநுமோதித:
ப்ரஜாபதி: ஸ வாந் ருசிஸ் தஸ்யாம் அஜீஜநத் 0401-03
மிதுநம் ப்ரஹ்ம-வர்சஸ்வீ பரமேண ஸமாதிநா
யஸ் தயோ: புருஷ: ஸாக்ஷாத் விஷ்ணுர் யஜ்ஞ-ஸ்வரூப-த்க் 0401-04
யா ஸ்த்ரீ ஸா க்ஷிணா பூதேர் அம்ஶ-பூதாநபாயிநீ
ஆநிந்யே ஸ்வ-க்ஹம் புத்ர்யா: புத்ரம் விதத-ரோசிஷம் 0401-05
ஸ்வாயம்புவோ முதா யுக்தோ ருசிர் ஜக்ராஹ க்ஷிணாம்
தாம் காமயாநாம் வாந் உவாஹ யஜுஷாம் பதி: 0401-06
துஷ்டாயாந்தோஷம் ஆபந்நோ (அ) ஜநயத் த்வாஶாத்மஜாந்
தோஷ: ப்ரதோஷ: ஸந்தோஷோ த்ர: ஶாந்திர் இஸ்பதி: 0401-07
த்ம: கவிர் விபு: ஸ்வஹ்ந: ஸுதேவோ ரோசநோ த்வி-ஷட்
துஷிதா நாம தே தேவா ஆஸந் ஸ்வாயம்புவாந்தரே 0401-08
மரீசி-மிஶ்ரா ஷயோ யஜ்ஞ: ஸுர-ணேஶ்வர:
ப்ரியவ்ரதோத்தாநபாதௌ மநு-புத்ரௌ மஹௌஜஸௌ 0401-09
தத்-புத்ர-பௌத்ர-நப்த்ணாம் அநுவ்த்தந்தத்-அந்தரம்
தேவஹூதிம் அதாத் தாத கர்மாயாத்மஜாம் மநு: 0401-10
தத்-ஸம்ந்தி ஶ்ருத-ப்ராயம் வதா தோ மம
க்ஷாய ப்ரஹ்ம-புத்ராய ப்ரஸூதிம் வாந் மநு: 0401-11
ப்ராயச்த் யத்-க்த: ஸர்ஸ் த்ரி-லோக்யாம் விததோ மஹாந்
யா: கர்ம-ஸுதா: ப்ரோக்தா நவ ப்ரஹ்மர்ஷி-பத்நய: 0401-12
தாஸாம் ப்ரஸூதி-ப்ரஸவம் ப்ரோச்யமாநம் நிபோ மே
பத்நீ மரீசேஸ் து கலா ஸுஷுவே கர்மாத்மஜா 0401-13
கஶ்யபம் பூர்ணிமாநம் ச யயோர் ஆபூரிதம் ஜத்
பூர்ணிமாஸூத விரஜம் விஶ்வம் ச பரந்தப 0401-14
தேவகுல்யாம் ஹரே: பா-ஶௌசாத் யாபூத் ஸரித் திவ:
அத்ரே: பத்ந்யநஸூயா த்ரீஞ் ஜஜ்ஞே ஸுயஶஸ: ஸுதாந் 0401-15
த்தம் துர்வாஸஸம் ஸோமம் ஆத்மேஶ-ப்ரஹ்ம-ஸம்வாந்
விதுர உவாச 0401-16
அத்ரேர் க்ஹே ஸுர-ஶ்ரேஷ்டா: ஸ்தித்ய்-உத்பத்த்ய்-அந்த-ஹேதவ:
கிஞ்சிச் சிகீர்ஷவோ ஜாதா ஏதத்க்யாஹி மே குரோ
மைத்ரேய உவாச 0401-17
ப்ரஹ்மணா சோதித: ஸ்ஷ்டாவத்ரிர் ப்ரஹ்ம-விதாம் வர:
ஸஹ பத்ந்யா யயாவ்க்ஷம் குலாத்ரிந்தபஸி ஸ்தித:
தஸ்மிந் ப்ரஸூந-ஸ்தக-பலாஶாஶோக-காநநே 0401-18
வார்பி: ஸ்ரவத்பிர் உத்குஷ்டே நிர்விந்த்யாயா: ஸமந்தத:
ப்ராணாயாமேந ஸம்யம்ய மநோ வர்ஷ-ஶதம் முநி: 0401-19
அதிஷ்த் ஏக-பாதேந நிர்த்வந்த்வோ (அ)நில-போஜந:
ஶரணந்தம் ப்ரபத்யே (அ)ஹம் ய ஏவ ஜத்-ஈஶ்வர: 0401-20
ப்ரஜாம் ஆத்ம-ஸமாம் மஹ்யம் ப்ரயச்த்விதி சிந்தயந்
தப்யமாநந்த்ரி-புவநம் ப்ராணாயாமைஸாக்நிநா 0401-21
நிர்தேந முநேர் மூர்த்ந: ஸமீக்ஷ்ய ப்ரவஸ் த்ரய:
அப்ஸரோ-முநி-ந்ர்வ-ஸித்-வித்யாரோரகை: 0401-22
விதாயமாந-யஶஸஸ் தத்-ஆஶ்ரம-பம் யயு:
தத்-ப்ராதுர்பாவ-ஸம்யோ-வித்யோதித-மநா முநி: 0401-23
உத்திஷ்ந்ந் ஏக-பாதேர்ஶ விபுர்ஷபாந்
ப்ரணம்ய ண்த் பூமாவுபதஸ்தே (அ)ர்ஹணாஞ்ஜலி: 0401-24
வ்ஷ-ஹம்ஸ-ஸுபர்ண-ஸ்தாந் ஸ்வை: ஸ்வைஶ் சிஹ்நைஶ் ச சிஹ்நிதாந்
க்பாவலோகேந ஹஸத்-வநேநோபலம்பிதாந் 0401-25
த்-ரோசிஷா ப்ரதிஹதே நிமீல்ய முநிர் அக்ஷிணீ
சேதஸ் தத்-ப்ரவணம் யுஞ்ஜந்ந் அஸ்தாவீத் ஸம்ஹதாஞ்ஜலி: 0401-26
ஶ்லக்ஷ்ணயா ஸூக்தயா வாசா ஸர்வ-லோக-ரீயஸ:
அத்ரிர் உவாச 0401-27
விஶ்வோத்வ-ஸ்திதி-லயேஷு விஜ்யமாநைர்
மாயா-குணைர் அநுயும் விக்ஹீத-தேஹா:
தே ப்ரஹ்ம-விஷ்ணு-கிரிஶா: ப்ரணதோ (அ)ஸ்ம்யஹம் வஸ்
தேப்ய: க ஏவ வதாம் ம இஹோபஹூத:
ஏகோ மயேஹ வாந் விவி-ப்ரதாநைஶ் 0401-28
சித்தீ-க்த: ப்ரஜநநாய கம் நு யூயம்
அத்ராதாஸ் தநு-ப்தாம் மநஸோ (அ)பி தூராத்
ப்ரூத ப்ரஸீத மஹாந் இஹ விஸ்மயோ மே
மைத்ரேய உவாச 0401-29
இதி தஸ்ய வச: ஶ்ருத்வா த்ரயஸ் தே விபுர்ஷபா:
ப்ரத்யாஹு: ஶ்லக்ஷ்ணயா வாசா ப்ரஹஸ்ய தம் ஷிம் ப்ரபோ
தேவா ஊசு: 0401-30
தா க்தஸ் தே ஸங்கல்போ பாவ்யந்தேநைவ நாந்யதா
ஸத்-ஸங்கல்பஸ்ய தே ப்ரஹ்மந் யத் வை த்யாயதி தே வயம்
தாஸ்மத்-அம்ஶ-பூதாஸ் தே ஆத்மஜா லோக-விஶ்ருதா: 0401-31
விதாரோ (அ)ங் த்ரந்தே விஸ்ரப்ஸ்யந்தி ச தே யஶ:
ஏவம் காம-வரம் த்த்வா ப்ரதிஜக்மு: ஸுரேஶ்வரா: 0401-32
பாஜிதாஸ் தயோ: ஸம்யக் ம்பத்யோர் மிஷதோஸ் தத:
ஸோமோ (அ)பூத் ப்ரஹ்மணோ (அ)ம்ஶேந த்தோ விஷ்ணோஸ் து யோவித் 0401-33
துர்வாஸா: ஶங்கரஸ்யாம்ஶோ நிபோதாங்கிரஸ: ப்ரஜா:
ஶ்ரத்தா த்வங்கிரஸ: பத்நீ சதஸ்ரோ (அ)ஸூத கந்யகா: 0401-34
ஸிநீவாலீ குஹூ ராகா சதுர்த்யநுமதிஸ் ததா
தத்-புத்ராவபராவாஸ்தாம் க்யாதௌ ஸ்வாரோசிஷே (அ)ந்தரே 0401-35
உதத்யோ வாந் ஸாக்ஷாத் ப்ரஹ்மிஷ்ஶ் ச ப்ஹஸ்பதி:
புலஸ்த்யோ (அ)ஜநயத் பத்ந்யாம் அஸ்த்யம் ச ஹவிர்புவி 0401-36
ஸோ (அ)ந்ய-ஜந்மநி ஹ்ராக்நிர் விஶ்ரவாஶ் ச மஹா-தபா:
தஸ்ய யக்ஷ-பதிர் தேவ: குபேரஸ் த்விவிடா-ஸுத: 0401-37
ராவண: கும்கர்ணஶ் ச ததாந்யஸ்யாம் விபீஷண:
புலஹஸ்ய திர் பார்யா த்ரீந் அஸூத ஸதீ ஸுதாந் 0401-38
கர்மஶ்ரேஷ்ம் வரீயாம்ஸம் ஸஹிஷ்ணும் ச மஹா-மதே
க்ரதோர் அபி க்ரியா பார்யா வாலகில்யாந் அஸூயத 0401-39
ஷீந் ஷஷ்டி-ஸஹஸ்ராணி ஜ்வலதோ ப்ரஹ்ம-தேஜஸா
ஊர்ஜாயாம் ஜஜ்ஞிரே புத்ரா வஸிஷ்ஸ்ய பரந்தப 0401-40
சித்ரகேது-ப்ரதாநாஸ் தே ஸப்த ப்ரஹ்மர்ஷயோ (அ)மலா:
சித்ரகேது: ஸுரோசிஶ் ச விரஜா மித்ர ஏவ ச 0401-41
உல்ணோ வஸுப்த்யாநோ த்யுமாந் ஶக்த்ய்-ஆயோ (அ)பரே
சித்திஸ் த்வர்வண: பத்நீ லேபே புத்ரம் த்த-வ்ரதம் 0401-42
த்யஞ்சம் அஶ்வஶிரஸம் ப்கோர் வம்ஶம் நிபோ மே
ப்கு: க்யாத்யாம் மஹா-பா: பத்ந்யாம் புத்ராந் அஜீஜநத் 0401-43
தாதாரம் ச விதாதாரம் ஶ்ரியம் ச வத்-பராம்
ஆயதிம் நியதிம் சைவ ஸுதே மேருஸ் தயோர் அதாத் 0401-44
தாப்யாந்தயோர் அவதாம் ம்கண்: ப்ராண ஏவ ச
மார்கண்டேயோ ம்கண்ஸ்ய ப்ராணாத் வேஶிரா முநி: 0401-45
கவிஶ் ச பார்வோ யஸ்ய வாந் உஶநா ஸுத:
த ஏதே முநய: க்ஷத்தர் லோகாந் ஸர்கைர் அபாவயந் 0401-46
ஏஷ கர்ம-தௌஹித்ர-ஸந்தாந: கதிதஸ் தவ
ஶ்ண்வத: ஶ்ரத்தாநஸ்ய ஸத்ய: பாப-ஹர: பர:
ப்ரஸூதிம் மாநவீம் க்ஷ உபயேமே ஹ்யஜாத்மஜ: 0401-47
தஸ்யாம் ஸஸர்ஜ துஹித்: ஷோஶாமல-லோசநா:
த்ரயோஶாதாத் ர்மாய ததைகாம் அக்நயே விபு: 0401-48
பித்ப்ய ஏகாம் யுக்தேப்யோ வாயைகாம் வ-ச்சிதே
ஶ்ரத்தா மைத்ரீ யா ஶாந்திஸ் துஷ்டி: புஷ்டி: க்ரியோந்நதி: 0401-49
புத்திர் மேதா திதிக்ஷா ஹ்ரீர் மூர்த்திர் ர்மஸ்ய பத்நய:
ஶ்ரத்தாஸூத ஶும் மைத்ரீ ப்ரஸாம் அயம் யா 0401-50
ஶாந்தி: ஸும் முந்துஷ்டி: ஸ்மயம் புஷ்டிர் அஸூயத
யோம் க்ரியோந்நதிர் ர்பம் அர்ம் புத்திர் அஸூயத 0401-51
மேதா ஸ்ம்திந்திதிக்ஷா து க்ஷேமம் ஹ்ரீ: ப்ரஶ்ரயம் ஸுதம்
மூர்த்தி: ஸர்வ-குணோத்பத்திர் நர-நாராயணாவ்ஷீ 0401-52
யயோர் ஜந்மந்யதோ விஶ்வம் அப்யநந்த் ஸுநிர்வ்தம் 0401-53
மநாம்ஸி ககுபோ வாதா: ப்ரஸேது: ஸரிதோ (அ)த்ரய:
திவ்யவாத்யந்த தூர்யாணி பேது: குஸும-வ்ஷ்டய: 0401-54
முநயஸ் துஷ்டுவுஸ் துஷ்டா ஜகுர் ந்ர்வ-கிந்நரா:
ந்த்யந்தி ஸ்ம ஸ்த்ரியோ தேவ்ய ஆஸீத் பரம-மங்லம் 0401-55
தேவா ப்ரஹ்மாய: ஸர்வே உபதஸ்துர் அபிஷ்டவை:
தேவா ஊசு: 0401-56
யோ மாயயா விரசிதம் நிஜயாத்மநீம்
கே ரூப-பேம் இவ தத்-ப்ரதிசக்ஷணாய
ஏதேந ர்ம-ஸநே ஷி-மூர்த்திநாத்
ப்ராதுஶ்சகார புருஷாய நம: பரஸ்மை
ஸோ (அ)யம் ஸ்திதி-வ்யதிகரோபஶமாய ஸ்ஷ்டாந் 0401-57
ஸத்த்வேந ந: ஸுர-ணாந் அநுமேய-தத்த்வ:
த்ஶ்யாத்ப்ர-கருணேந விலோகநேந
யச் ச்ரீ-நிகேதம் அமலம் க்ஷிபதாரவிந்ம்
ஏவம் ஸுர-ணைஸ் தாத வந்தாவபிஷ்டுதௌ 0401-58
ப்தாவலோகைர் யயதுர் அர்சிதௌ ந்மாநம்
தாவிமௌ வை வதோ ஹரேர் அம்ஶாவிஹாதௌ 0401-59
பார-வ்யயாய ச புவ: க்ஷ்ணௌ யது-குரூத்வஹௌ
ஸ்வாஹாபிமாநிநஶ் சாக்நேர் ஆத்மஜாம்ஸ் த்ரீந் அஜீஜநத் 0401-60
பாவகம் பவமாநம் ச ஶுசிம் ச ஹுத-போஜநம்
தேப்யோ (அ)க்நய: ஸமவந் சத்வாரிம்ஶச் ச பஞ்ச ச 0401-61
த ஏவைகோநபஞ்சாஶத் ஸாகம் பித்-பிதாமஹை:
வைதாநிகே கர்மணி யந்-நாமபிர் ப்ரஹ்ம-வாதிபி: 0401-62
க்நேய்ய இஷ்டயோ யஜ்ஞே நிரூப்யந்தே (அ)க்நயஸ் து தே
க்நிஷ்வாத்தா ர்ஹிஷ: ஸௌம்யா: பிதர ஆஜ்யபா: 0401-63
ஸாக்நயோ (அ)நக்நயஸ் தேஷாம் பத்நீ தாக்ஷாயணீ ஸ்வதா
தேப்யோ தார கந்யே த்வே வயுநாம் தாரிணீம் ஸ்வதா 0401-64
பே தே ப்ரஹ்ம-வாதிந்யௌ ஜ்ஞாந-விஜ்ஞாந-பாரகே
வஸ்ய பத்நீ து ஸதீ வம் தேவம் அநுவ்ரதா 0401-65
ஆத்மந: ஸத்ஶம் புத்ரம் ந லேபே குண-ஶீலத:
பிதர்யப்ரதிரூபே ஸ்வே வாயாநாஸே ருஷா 0401-66
அப்ரௌடைவாத்மநாத்மாநம் அஜஹாத் யோ-ஸம்யுதா