ஓம் ஶ்ரீகாந்தோ மாதுலோ யஸ்ய ஜநநீ ஸர்வ மங்லா ।
ஜநக: ஶங்கரோ தேவ: தம் வந்தே குஞ்ஜராநநம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாணாபதயே நம: ॥
ஓம் யா தேவி ஸ்தூயதே நித்யம் விபுதைர்வேபாரகை: ।
ஸா மே வஸது ஜிஹ்வாக்ரே ப்ரஹ்மரூபா ஸரஸ்வதீ ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வத்யை நம: ॥
ஓம் நியே ஸர்வவித்யாநாம் பிஷஜே வரோகிணாம் ।
குரவே ஸர்வலோகாநாம் க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥
ஓம் நமோ வதே ஶ்ரீ க்ஷிணாமூர்தயே நமோ நம: ॥
ஓம் குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணு: குருர்தேவோ மஹேஶ்வர: ।
குருரேவ பரம்ப்ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீகுரவே நம: ॥
ஓம் ஶ்ரீஸத் குரு சரணாரவிந்தாப்யாம் நமோ நம: ॥

ஓம் பார்தாய ப்ரதிபோதிதாம் வதா நாராயணேந ஸ்வயம்
வ்யாஸேந க்திதாம் புராணமுநிநா மத்யே மஹாபாரதம் ।
த்வைதாம்தவர்ஷிணீம் வதீமஷ்டாஶாத்யாயிநீம்
அம் த்வாமநுஸந்தாமி த்கீதே வேத்வேஷிணீம் ॥ 1॥
நமோ(அ)ஸ்து தே வ்யாஸ விஶாலபுத்தே ஃபுல்லாரவிந்தாயதபத்ரநேத்ர ।
யேந த்வயா பாரததைலபூர்ண: ப்ரஜ்வாலிதோ ஜ்ஞாநமய: ப்ரதீப: ॥ 2॥
ப்ரபந்நபாரிஜாதாயதோத்ரவேத்ரைகபாணயே ।
ஜ்ஞாநமுத்ராய க்ஷ்ணாய கீதாம்ததுஹே நம: ॥ 3॥
ஸர்வோபநிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்ந: ।
பார்தோ வத்ஸ: ஸுதீர்போக்தா துக்ம் கீதாம்தம் மஹத் ॥ 4।
வஸுதேவஸுதம் தேவம் கம்ஸசாணூரமர்நம் ।
தேவகீபரமாநந்ம் க்ஷ்ணம் வந்தேத் குரும் ॥ 5॥
பீஷ்மத்ரோணதடா ஜயத்ஜலா காந்தாரநீலோத்பலா
ஶல்யக்ராஹவதீ க்பேண வஹநீ கர்ணேந வேலாகுலா ।
அஶ்வத்தாமவிகர்ணகோரமகரா துர்யோநாவர்த்திநீ
ஸோத்தீர்ணா லு பாண்வை ரணநதீ கைவர்தக: கேஶவ: ॥ 6॥
பாராஶர்யவச: ஸரோஜமமலம் கீதார்ந்தோத்கடம்
நாநாக்யாநககேஸரம் ஹரிகதாஸம்போநாபோதிதம் ।
லோகே ஸஜ்ஜநஷட் பதைரஹரஹ: பேபீயமாநம் முதா
பூயாத்பாரதபங்கஜம் கலிமலப்ரத்வம்ஸி ந: ஶ்ரேயஸே ॥ 7॥
மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்யதே கிரிம் ।
யத்க்பா தமஹம் வந்தே பரமாநந்மாவம் ॥ 8॥
யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்த்ரருத்ரமருத: ஸ்துந்வந்தி திவ்யை: ஸ்தவை:
வேதை: ஸாங்க்ரமோபநிஷதைர்காயந்தி யம் ஸாமகா: ।
த்யாநாவஸ்திததத்தேந மநஸா பஶ்யந்தி யம் யோகிநோ
யஸ்யாந்தம் ந விது: ஸுராஸுரணா தேவாய தஸ்மை நம: ॥ 9॥